menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2008-05-26 11:04:56

Oświadczenia majątkowe
Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,
  • dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 26.05.2008 11:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5698

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował