menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-06-18 13:02:31

Wybory ławników na lata 2016-2019


Wybory ławników na lata 2016-2019

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie wybranych w roku 2011.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121 poz. 693), Rada Gminy Szczawin Kościelnym w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019.

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku ustalił na kadencję 2016-2019 liczbę ławników, która winna być wybrana przez Radę Gminy Szczawin Kościelny do:

 • Sądu Rejonowego w Gostyninie – 1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dn. 30 czerwca 2015 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa wyżej cytowana ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik Nr 1). Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę zgłaszających (co najmniej 50) osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata (załącznik Nr 2). Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.


 Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób

 • dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można pobrać i złożyć wypełnione wraz z kompletem załączników w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny pok. nr 9 w godz.: 8.00-15.00
Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.szczawin.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.


Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy tel: (24) 2351372

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy Szczawin Kościelny po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, pozostawia się bez rozpatrzenia.


Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.Wójt Gminy Szczawin Kościelny
/-/ Jerzy Sochacki

 Załącznik 1 - Karta zgłoszenia na ławnika:

Załącznik 2 - Lista osób zgłaszających kandydata

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 18.06.2015 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2015 13:08
Liczba wyświetleń: 1308

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik karta_zgloszenia_lawnik.doc Karta zgłoszenia na ławnika 2015-06-18 13:03:16 Kowalska Ewelina
załącznik lista_osob_lawnik.pdf Lista osób zgłaszających kandydata 2015-06-18 13:04:16 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wybory ławników na lata 2016-2019 24.06.2015 13:03 Ewa Chodorowska
2 Wybory ławników na lata 2016-2019 18.06.2015 12:02 Ewelina Kowalska