menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2017-01-11 15:10:26

Gmina Szczawin Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.


Szczawin Kościelny dn. 11.01.2017r.

 

WÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.239,395) ogłasza z dniem 11 stycznia 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

                                                                           

 1. RODZAJ ZADANIA
 2. Wsparcie realizacji zadania: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny na poprzez:
 3. a) prowadzenie klubu sportowego,
 4. b) przygotowanie drużyn do rozgrywek ligowych,
 5. c) organizacje imprez  sportowych, sportowo - rekreacyjnych, festynów, turniejów,
       zawodów,
 6. d) organizacje szkoleń  dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
 7. e) propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,
 8. f)  zapewnienie odpowiednich warunków  do uprawiania  sportu - kadra trenerów i   
      instruktorów,
 9. g) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

 

 Dotacja w wysokości 40 000 zł.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 2. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.239,395.) zwanej dalej „ustawą”
 3. 2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednią do terytorialnego zakresu działania Gminy Szczawin Kościelny, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) zwanego dalej rozporządzeniem
 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
 7. a)   budowę, zakup budynków, oraz działalność gospodarczą,
 8. b)   pokrycia deficytu działalności organizacji,
 9. c)   wsteczne finansowanie projektów,
 10. d)   działalność polityczną i religijną.

 

 1. Wsparcie realizacji zadania może być udzielone, jeżeli:
 2.  a) wkład własny organizacji w realizację zadania wynosi przynajmniej 10%. Wkład  
             własny organizacji pozarządowej może być osobowy.
 3. b) w realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania, których 
            wysokość nie może przekroczyć 10% dotacji.
 4. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone  w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
 7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
 8. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją. 

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1.Zadanie powinno być realizowane w 2017 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony będzie w umowie z wybranym podmiotem.

2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami  i przepisami,   w zakresie opisanym w ofercie.

3.Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania  oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Kontroli podlegają dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 1. FORMALNE WYMOGI OFERTY
 2. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 
 3. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w załączniku  do rozporządzenia.
 4. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 
 5. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty:
 6. aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa
 7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016,
 8. czytelny statut podmiotu,

Kserokopie dokumentów powinny być opisane za zgodność z oryginałem.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 r. do godz. 15.30  (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu).

2.W każdym przypadku na kopercie należy umieścić napis: "Konkurs na zadanie: (wymienić nazwę zadania)" oraz podać nazwę i adres oferenta.

 1. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jego przyjęcia.
 2. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w Rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
 3. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Szczawin Kościelny
 6. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonych  w pkt. IV, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
 7. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
 8. a) merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny (0-5 pkt),
 9. b) ocena pod kątem możliwości realizacji zadania przez oferenta (kadra, doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe) (0-4 pkt),
 10. c) osiągnięcia i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów we  współpracy z samorządem lokalnym (0-5 pkt),
 11. d) zgodność tematyki i zakresu oferty z prowadzoną działalnością statutową (0-4 pkt),
 12. e) udział środków pozabudżetowych w realizacji zadania (0-4 pkt),
 13. f) zaangażowanie partnerów/współorganizatorów zadania (0-4 pkt).
 14. g) oddziaływanie zadania, ranga (0-5pkt.)

 

5.Dotację otrzyma oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO CHARAKTERU W ROKU 2016

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez :

 1. organizację zajęć w piłce nożnej
 2. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

KWOTA  40 000,00

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania konkursu w całości lub w części,
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 1. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Szczawin Kościelny w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2017 roku dostępna będzie na stronie internetowej www.bip.szczawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Szczawin Kościelny
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 5 – tel. 024 235 13 72

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 11.01.2017 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017 14:12
Liczba wyświetleń: 669

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zal._1- wzór oferty.docx 2017-01-11 15:10:58 Kowalska Ewelina
załącznik Zal._5- wzór sprawodania.docx 2017-01-11 15:11:10 Kowalska Ewelina
załącznik Zal._3 wzór umowy.docx 2017-01-11 15:11:20 Kowalska Ewelina
załącznik Rozporządzenie wzór umowy oferty sprawozdania.pdf 2017-01-11 15:11:47 Kowalska Ewelina
załącznik Informacja.pdf 2017-01-11 15:28:38 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Gmina Szczawin Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017. 11.01.2017 14:10 Ewelina Kowalska