menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2020-09-03 12:33:59

Deklaracja Dostępności


Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
 
Gmina Szczawin Kościelny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym www.bip.szczawin.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 07.04.2008 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2014
Oświadczenie sporządzone dnia 03.09.2020 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
• część zamieszczonych na stronie zdjęć i grafik nie posiadają opisów alternatywnych,
• część zamieszczonych na stronie treści nie posiada warstwy OCR, 
• część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
 
 
Powody wyłączenia:
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 
 
Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redak-cyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 31 marca 2021 roku.
 
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
 
Siedziba Urzędu Gminy Szczawin Kościelny mieści się przy ul. Jana Pawła II 10 w Szczawinie Kościelnym, tel. 024/ 235 13 72 email: sekretariat@szczawin.pl
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pani Marta Zielak adres e-mail: m.zielak@szczawin.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 024/ 235 13 72
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://rpo.gov.pl/
 
 
Dostępność architektoniczna
 
1. Budynek: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10
 
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II.
 
Do wejścia 1 prowadzą: schody, brak podjazdów dla wózków.
Do wejścia 2 prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 
Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Brak tłumacza migowego dla osób głuchoniemych.
 
 
2. Budynek: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 3
 
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II
 
Do wejścia 1prowadzą: schody brak podjazdów dla wózków.
Do wejścia 2 prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 
Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Brak tłumacza migowego dla osób głuchoniemych.
 
 
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.09.2020 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2020 14:09
Liczba wyświetleń: 471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Deklaracja Dostępności 03.09.2020 11:56
2 Deklaracja Dostępności 03.09.2020 11:38
3 Deklaracja Dostępności 03.09.2020 11:33