menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-01-18 13:09:10

Ogłoszenie o konkursie na realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuWÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) ogłasza z dniem 19 stycznia 2011r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.


I. RODZAJ ZADANIA

1. Wsparcie realizacji zadania:
„ Organizacja zajęć i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży” – KWOTA 35 000,00

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:
• zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Szczawin Kościelny

• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania
• złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Dotacja  nie może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

5. Z dotacji  być pokryte koszty przeznaczone na:

 • Utrzymanie w należytym stanie i porządku budynku szatni wraz z urządzeniami towarzyszącymi położonego w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej 2
 • Konserwacje urządzeń sportowych i towarzyszących znajdujących się na boisku, w tym wytyczanie linii boiska.
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem: terenu boiska, budynku szatni, parkingu dla pojazdów, urządzeń towarzyszących w okresie obowiązywania umowy.
 • Zapewnienie opieki medycznej podczas spotkań sportowych.
 • Zapewnienie ochrony (min. 6 – 8 osób) i bezpieczeństwa uczestników, sędziów i obserwatorów –podczas spotkań sportowych.
 • Zabezpieczenie wszystkich dojazdów uczestników spotkań sportowych z terenu gminy, związanych z realizacją zadania.
 • Zapewnienie innych wymagań uregulowanych w ustawie o kulturze fizycznej i wynikających z przyznanych licencji.
 • Zapewnienie badań lekarskich i ubezpieczenie zawodników.
 • Zapewnienie wynagrodzeń dla sędziów i trenerów.
 • Zabezpieczenie napojów dla uczestników spotkań sportowych organizowanych w ramach zleconego zadania.
 • Zapewnienie odpowiednich strojów sportowych dla zawodników.
 • Zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia spotkań sportowych.
 • Zagwarantowanie opłat z tytułu członkostwa, przynależności do związków sportowych

 

6. Gmina użyczy stadion sportowy do rozgrywania meczy, treningów i innych działań związanych z przygotowaniem drużyny do rozgrywania meczy.
7. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone  w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 6, poz. 25).
9. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
10. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
11. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją. 


III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1.Zadanie powinno być realizowane w 2011 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony będzie w umowie z wybranym podmiotem.
2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami  i przepisami,   w zakresie opisanym w ofercie.
3.Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania  oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Kontroli podlegają dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

IV. FORMALNE WYMOGI OFERTY

1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 
2. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w załączniku  nr 1 do Rozporządzenia wymienionego w pkt . II  ust. 8, wraz z załącznikami.
3. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 
4. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty:
• aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa –   ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010,
• czytelny statut podmiotu,
Kserokopie dokumentów powinny być opisane za zgodność z oryginałem.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2011 r.  (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu)
2.W każdym przypadku na kopercie należy umieścić napis: "Konkurs na zadanie: (wymienić nazwę zadania)" oraz podać nazwę i adres oferenta.
3. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jego przyjęcia.
4. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w Rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Szczawin Kościelny

3. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonym  w pkt. IV, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Szczawin Kościelny (0-5 pkt),
b) ocena pod kątem możliwości realizacji zadania przez oferenta (kadra, doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe) (0-4 pkt),
c) osiągnięcia i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów we  współpracy z samorządem lokalnym (0-5 pkt),
d) zgodność tematyki i zakresu oferty z prowadzoną działalnością statutową (0-4 pkt),
e) udział środków pozabudżetowych w realizacji zadania (0-4 pkt),
f) zaangażowanie partnerów/współorganizatorów zadania (0-4 pkt).
g) oddziaływanie zadania, ranga (0-5pkt.)

5.Dotację otrzyma oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO CHARAKTERU W ROKU 2010 – Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez :

1. organizację zajęć i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej

2. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

KWOTA  30.000 zł.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
• odwołania konkursu w całości lub w części,
• zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
3. Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Szczawin Kościelny w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2011 roku dostępna b�

Informacje o artykule

Autor: Ewa Chodorowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 18.01.2011 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2011 07:50
Liczba wyświetleń: 2250

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie sport.pdf Ogłoszenie 2011-01-18 13:10:54 Chodorowska Ewa
załącznik Rozporządzenie wzór umowy oferty sprawozdania.pdf Wzór oferty, umowy, sprawozdania- Nowe rozporządzenie 2011-01-18 13:11:24 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o konkursie na realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 18.01.2011 13:09 Ewa Chodorowska