menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-03-04 09:19:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin KościelnySzczawin Kościelny: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu Równy start który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 72913 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60133 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu Równy start który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i psychologicznych dla uczniów klas od 1 do 6 Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu Równy start w celu wyrównywania braków dydaktycznych, deficytów, dysfunkcji oraz odchyleń rozwojowych. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Część 1 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 1 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 2 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. w zakresie nauk humanistycznych (w sumie 41 godz.) Część 2 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 1 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 2 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych (w sumie 41 godz.) Część 3 -Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 3 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. w zakresie nauk humanistycznych ( sumie 41 godz.) Część 4 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 3 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych ( w sumie 41 godz.) Część 5 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie nauk humanistycznych 1 godz. w tygodniu x 11 tyg. ( w sumie 11 godz.) Część 6 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych 1 godz. w tygodniu x 11 tyg. ( w sumie 11 godz.) Część 7 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2011/2012 z języka polskiego 1 godz. w tygodniu x 30 tyg. ( w sumie 30 godz.) Część 8 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2011/2012 z matematyki 1 godz. w tygodniu x 30 tyg. ( w sumie 30 godz.) Część 9 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 5 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. z języka polskiego ( w sumie 41 godz.) Część 10 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 5 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. z matematyki ( w sumie 41 godz.) Część 11 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 i 5 w roku szkolnym 2010/2011, 2 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 5 i 6 w roku szkolnym 2011/2012 2 godz. w tyg. x 30 tyg. Z przyrody (w sumie 82 godz.) Część 12 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 5 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 6 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. z matematyki (w sumie 41 godz.) Część 13 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 5 w roku szkolnym 2010/2011 1 godz. w tyg. x11 tyg. i klasy 6 w roku szkolnym 2011/2012 1 godz. w tyg. x 30 tyg. Z języka polskiego (W sumie 41 godz.) Część 14 - Zajęcia z psychologiem dla uczniów klas od 1 do 6, 3 godz. w tygodniu x 41 tygodni (w sumie 123 godz.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Równy start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 1 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 2 w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie nauk humanistycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Kowalczyk, Słoneczna 2 m 5, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 1 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 2 w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iza Komorowska, ul. Słonaczna 2/14, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 3 w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie nauk humanistycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Szewczyk, ul. Słoneczna 2 m 2, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2 w roku szkolnym 2010/2011 . i klasy 3 w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Strzałkowska, ul. Kwiatowa 5, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie nauk humanistycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Markiewicz, Osowia 13, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 605,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 605,00

 • Oferta z najniższą ceną: 605,00 / Oferta z najwyższą ceną: 605,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 3 w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Kaczmarek, ul. Słoneczna 2/6, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 605,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 605,00

 • Oferta z najniższą ceną: 605,00 / Oferta z najwyższą ceną: 605,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2011/2012 z języka polskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Frydrysiak, ul. Broniewskiego 6, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1650,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2011/2012 z matematyki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Falkowska, ul. Gostynińska 4, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1650,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 5 w roku szkolnym 2011/2012 z języka polskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Wioletta Rymarkiewicz, Kamieniec 18, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 5 w roku szkolnym 2011/2012 z matematyki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Falkowska, ul. Gostynińska 4, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 4 i 5 w roku szkolnym 2010/2011, i klasy 5 i 6 w roku szkolnym 2011/2012 z przyrody.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzanna Podrażka, ul. Słoneczna 2/16, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4510,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4510,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4510,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 5 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 6 w roku szkolnym 2011/2012 z matematyki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zofia Różycka, Szczawin Borowy Kolonia 1A, 09-550 Szczawin Kościelny, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 5 w roku szkolnym 2010/2011 i klasy 6 w roku szkolnym 2011/2012 z języka polskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Frydrysiak, ul. Broniewskiego 6, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2255,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2255,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2255,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2255,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zajęcia z psychologiem dla uczniów klas od 1 do 6.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Open er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9456,24

 • Oferta z najniższą ceną: 9456,24 / Oferta z najwyższą ceną: 9840,00

 • Waluta: PLN.Informacje o artykule

Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 04.03.2011 08:19
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2012 10:44
Liczba wyświetleń: 1599

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o wynikach postępowania Równy Start.docx Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert 2011-03-04 14:29:24 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny 19.12.2012 09:42 Ewa Chodorowska
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny 19.12.2012 09:09 Ewa Chodorowska
3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny 04.03.2011 08:19 Ewa Chodorowska