menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-03-08 13:17:30

Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szczawin Kościelny: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 76541 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów klas od 1 do 6 Szkoły Podstawowej w Trębkach, 4 godziny w tygodniu x 41 tyg. ( w sumie 164 godziny), z projektu Równy start w celu wyrównywania braków dydaktycznych, deficytów, dysfunkcji oraz odchyleń rozwojowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 1 - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym oświadczy, iż posiada odpowiednie uprawnienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 2 - posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz usług, z którego będzie wynikało, iż zrealizował w okresie ostatnich trzech latach (lub krótszym) zajęcia o podobnym charakterze w wymiarze co najmniej 20 godzin. Przykładowo: Wykonawca składający ofertę winien złożyć wykaz usług, z którego będzie wynikało, iż zrealizował w przeszłości zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w wymiarze co najmniej 20 godzin.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 3 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego będzie wynikało, że: Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne i posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi wymiarze co najmniej 20 godzin

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek 4 - sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 3. W przypadkach wymienionych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą zamawiającego. 4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 5. Zmiany mogą dotyczyć; a) zmiana osób wykonujących usługę (konieczność wynika z przyczyn losowych np. choroba) niezależna od Wykonawcy. Zamawiający wyrazi zgodę po przedstawieniu innego kandydata o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ b) zmiana miejsca wykonywania usługi (konieczność zmiany miejsca wynika z przyczyn losowych (np. pożar, zalanie, awaria) niezależna od Wykonawcy. Zmiana nie może prowadzić do obniżenia standardu c) zmiana wynagrodzenia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w sytuacji, gdy koszty wykazane w kalkulacji końcowej będą niższe niż wskazane przez Wykonawcę z złożonej ofercie. d) Zmiany terminu realizacji zlecenia wynikające ze zmiany harmonogramu projektu - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szczawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny pok. nr 9 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Równy Start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Informacje o artykule

Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 08.03.2011 12:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1511

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ RS Trębki KK.rtf SIWZ Równy start KK 2011-03-08 13:19:35 Chodorowska Ewa
załącznik RS Załączniki.zip Załaczniki 1-6 2011-03-08 13:29:23 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował