menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-03-17 14:11:12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w projekcie Równy Start - zajecia korekcyjno- kompensacyjneSzczawin Kościelny: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 47526 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76541 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyłonienie kadry do przeprowadzenia korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów klas od 1 do 6 Szkoły Podstawowej w Trębkach, 4 godziny w tygodniu x 41 tyg. ( w sumie 164 godziny), z projektu Równy start w celu wyrównywania braków dydaktycznych, deficytów, dysfunkcji oraz odchyleń rozwojowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Równy Start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Wyszyńskiego 11, 09-500 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9020,00

  • Oferta z najniższą ceną: 9020,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9020,00

  • Waluta: PLN.

Informacje o artykule

Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 17.03.2011 13:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1280

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik scan0010.pdf Zawiadomienia o wyborze oferty 2011-03-17 14:12:04 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował