menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-06-01 09:35:41

Nabór na stanowisko ławników


Wójt Gminy Szczawin Kościelny w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi o zgłoszenie kandydatów na ławników

                                     ZAWIADOMIENIE 

            Wójt Gminy Szczawin Kościelny za podstawie art. 158- 163 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi o zgłoszenie kandydatów na ławników do:

1.      Sądu Rejonowego w Gostyninie- 1 osoba,

Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie

  • Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
  • Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 25 osób, zawierającą imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Do karty zgłoszenia, którą można nabyć w Urzędzie Gminy bądź na stronie internetowej, kandydat ma obowiązek załączyć:

·         trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

·         informację z Krajowego Rejestru Karnego,

·         oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

·         zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·         jest nieskazitelnego charakteru,

·         ukończył 30 lat,

·         jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·         nie przekroczył 70 lat,

·         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·         adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·         radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·         duchowni,

·         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·         funkcjonariusze Służby Więziennej,

·         radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w jednym niż jednym sądzie.


Kandydatów proszę zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2011 r. do Biura Rady Gminy             w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) - Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10,  pokój nr 9.


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 01.06.2011 08:35
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2011 08:40
Liczba wyświetleń: 1574

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik druk_listy_popierajacej_kandydata_na_lawnika.pdf druk listy popierającej kandydata na ławnika 2011-06-01 09:40:28 Chodorowska Ewa
załącznik karta_zgloszenia.pdf karta zgłoszenia 2011-06-01 09:40:47 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na stanowisko ławników 01.06.2011 08:35 Ewa Chodorowska