menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-09-12 13:43:19

Zakup ciągnika rolniczego
Szczawin Kościelny: Zakup ciągnika rolniczego
Numer ogłoszenia: 284108 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika rolniczego. Dane techniczne: -moc znamionowa 74,9 kW ( 102 KM ) przy 2200obr na min -maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr. na min min. 405 Nm -ilość cylindrów na pojemność skokową min. 4 na 4400 -system chłodzenia cieczą -filtr powietrza suchy -sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła wałka odbioru mocy -skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem mechanicznym -ilość biegów 12 na 12 -blokada mechanizmu różnicowego włączana elektrohydraulicznie -most przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego -wałek odbioru mocy niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem wałka odbioru mocy -funkcje podnośnika-regulacja siłowa, pozycyjna i szybkość reakcji -wydatek pompy min. 55 l na min -ciśnienie 21 Mpa -układ zawieszenia narzędzi 2 kat. ISO -ilość szybkozłączy - 4 -układ kierowniczy hydrostatyczny -hamulce tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie -hamulec postojowy sterowany ręcznie (mechaniczny) -ogumienie przód ( 380 na70 R24 ) tył (480 na 70 R34) -zaczep przedni, górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy -kabina komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa -ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, obrotowa lampa ostrzegawcza -klimatyzacja -radio z głośnikami i anteną -szerokość przy rozstawie kół 2175 -wysokość 2760mm -prześwit 467mm -masa do 4300 kg -obciążniki przednie, obciążniki tylne -hydrauliczny zespół sterujący dwu sekcyjny na przód ciągnika -przedni TUZ -instrukcja obsługi w języku polskim Oświadczenie potwierdzające świadectwo homologacji Gwarancja na ciągnik - minimum 1 rok. Gwarancja na silnik minimum 2 lata..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty. 2) Oświadczenie potwierdzające świadectwo homologacji. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym wykonawcę do obrotu prawnego. 4) Pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szczawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny, pokój Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny, pokój Nr 9 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 12.09.2011 13:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2128

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy 2011-09-12 13:43:48 Chodorowska Ewa
załącznik Oświad. załącznik Nr 2.docx Oświadczenie 2011-09-12 13:44:03 Chodorowska Ewa
załącznik specyfikacja.doc SIWZ 2011-09-12 13:44:43 Chodorowska Ewa
załącznik Umowa traktor.doc Umowa 2011-09-12 13:44:54 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował