menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-08-03 14:48:26

II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości- nieruchomości we wsi Gorzewo Kolonia


II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym 28 o powierzchni: 0.7200 ha, położonej we wsi Gorzewo Kolonia

                                                                                                                   Szczawin Kościelny dn.26. 07. 2012r

 

                                                                        URZĄD GMINY

                                                        W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

 

     ogłasza i zaprasza do udziału w II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym  28  o powierzchni: 0.7200 ha, położonej we wsi  Gorzewo Kolonia, gmina Szczawin Kościelny / obiekt po byłej szkole/.

 

Przedmiotem rokowań jest zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Szczawin Kościelny oznaczona numerem ewidencyjnym 28 – o powierzchni: 0.7200 ha, położona we wsi Gorzewo Kolonia ,  gmina Szczawin Kościelny /obiekt po byłej szkole/.

W budynku zamieszkuje dwoje emerytowanych nauczycieli w dwóch mieszkaniach. Nabywca obiektu powinien zapewnić dożywotnie zamieszkanie w/w lokatorom .

W skład działki wchodzą: B- R-V- 0.01 ha, Bi- 0.71 ha .  Księga wieczysta  nr  PL1G/00015041/3 .  

 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  250 000 zł.

 Zaliczka, którą należy wpłacić  wynosi : 25 000 zł.

Na nieruchomości brak jest obciążeń i zobowiązań.

Omawiana  nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy NR 148/XXIX/93 z dn. 29.12.1993r. /Dz.Urz.woj.pł. 2/94 z dn. 04.031994r. poz.26/   przeznaczona  była  na cele oświaty.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszono trzy ustne przetargi nieograniczone:

-    I przetarg w dniu 07-02-2012r.

-    II przetarg w dniu 03-04-2012r.

-    III przetarg w dniu 25-05-2012r.

i rokowania na sprzedaż w dniu 11-07-2012 r.

które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości zaprasza się do wzięcia udziału w rokowaniach w dniu 27 sierpnia  2012r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki w gotówce wskazanej jak wyżej na rachunek Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nr:

53 9013 1013 2600 0912 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddz. w Szczawinie Kościelnym w terminie nie później niż 3 dni przed otwarciem rokowań tj. do dnia : 24. 08.2012r.

 

Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która rokowania wygra. W razie uchylenia się od zawartej umowy notarialnej zaliczka przepada. Zwraca się zaliczkę osobom, które rokowań nie wygrały.

     Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny w zamkniętych kopertach z napisem:

,,Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym  28- o powierzchni 0.7200 ha, położonej we wsi  Gorzewo Kolonia ,  gmina Szczawin Kościelny- nie otwierać”

w terminie najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem rokowań tj. do dnia 24.08.2012r.

Zgłoszenie winno zawierać:

- imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób zapłaty

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym tel. (24) 235-13-72 .

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wynik rokowań zobowiązuje Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym do zawarcia umowy sprzedaży za cenę ustaloną w drodze rokowań.


Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 03.08.2012 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1509

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował