menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-10-16 09:58:54

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Gorzewo Kolonia


   Szczawin Kościelny dn. 05. 10. 2012r

URZĄD GMINY
W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM


     ogłasza i zaprasza do udziału w III rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym  28  o powierzchni: 0.7200 ha, położonej we wsi  Gorzewo Kolonia, gmina Szczawin Kościelny / obiekt po byłej szkole/.

Przedmiotem rokowań jest zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Szczawin Kościelny oznaczona numerem ewidencyjnym 28 – o powierzchni: 0.7200 ha, położona we wsi Gorzewo Kolonia ,  gmina Szczawin Kościelny /obiekt po byłej szkole/.
W budynku zamieszkuje dwoje emerytowanych nauczycieli w dwóch mieszkaniach. Nabywca obiektu powinien zapewnić dożywotnie zamieszkanie w/w lokatorom .
W skład działki wchodzą: B- R-V- 0.01 ha, Bi- 0.71 ha .  Księga wieczysta  nr  PL1G/00015041/3 . 
 Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  250 000 zł.
 Zaliczka, którą należy wpłacić  wynosi : 25 000 zł.
Na nieruchomości brak jest obciążeń i zobowiązań.
Omawiana  nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy NR 148/XXIX/93 z dn. 29.12.1993r. /Dz.Urz.woj.pł. 2/94 z dn. 04.031994r. poz.26/   przeznaczona  była  na cele oświaty.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszono trzy ustne przetargi nieograniczone:
-    I przetarg w dniu 07-02-2012r.
-    II przetarg w dniu 03-04-2012r.
-    III przetarg w dniu 25-05-2012r.
i rokowania na sprzedaż w dniu 11-07-2012 r., 27.08.2012 r. 
które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości zaprasza się do wzięcia udziału w rokowaniach w dniu 07 listopada  2012r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki w gotówce wskazanej jak wyżej na rachunek Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nr:
53 9013 1013 2600 0912 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gąbinie, Oddz. w Szczawinie Kościelnym w terminie nie później niż 3 dni przed otwarciem rokowań tj. do dnia : 05. 11.2012r.

Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która rokowania wygra. W razie uchylenia się od zawartej umowy notarialnej zaliczka przepada. Zwraca się zaliczkę osobom, które rokowań nie wygrały.
     Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny w zamkniętych kopertach z napisem:
,,Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym  28- o powierzchni 0.7200 ha, położonej we wsi  Gorzewo Kolonia ,  gmina Szczawin Kościelny- nie otwierać”
w terminie najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem rokowań tj. do dnia 05.11.2012r.
Zgłoszenie winno zawierać:
- imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
  podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym tel. (24) 235-13-72 .
Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wynik rokowań zobowiązuje Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym do zawarcia umowy sprzedaży za cenę ustaloną w drodze rokowań.

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 16.10.2012 09:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1622

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował