menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-11-05 10:38:37

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych


UCHWAŁA NR 109/XXVI/2012 RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY z dnia 29 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych


UCHWAŁA NR 109/XXVI/2012

RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 29 października 2012 r.

 

w sprawie okręgów wyborczych

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]),
na wniosek Wójta Gminy Szczawin Kościelny    , Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dla wyboru Rady Gminy Szczawin Kościelny    dokonuje się podziału Gminy Szczawin Kościelny    na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędy gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw .

 

§ 4

 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Ustalony podział na okręgi wyborcze Gminy Szczawin Kościelny    ma zastosowanie
do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 05.11.2012 10:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2796

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała w sprawie okręgów wyborczych.doc Uchwała 2012-11-05 10:39:07 Chodorowska Ewa
załącznik Uzasadnienie-okręgi.doc Uzasadnienie 2012-11-05 10:39:27 Chodorowska Ewa
załącznik Zał. Nr 1 do uzasadnienia-okregi.doc Zał nr 1 2012-11-05 10:39:40 Chodorowska Ewa
załącznik Zał. Nr 2 do uzasadnienia okręgi.doc Zała nr 2 2012-11-05 10:39:56 Chodorowska Ewa
załącznik Zał. Nr 3 sołectwa mapka.doc Zał 3 sołectwa mapka 2012-11-05 10:40:27 Chodorowska Ewa
załącznik Zał. Nr 4 mapka - okręgi.doc Zał 4 mapka okręgi wyborcze 2012-11-05 10:41:15 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował