menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-12-12 11:09:29

Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2013 dla Gminy Szczawin Kościelny


Szczawin Kościelny: Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2013 dla Gminy Szczawin Kościelny
Numer ogłoszenia: 505172 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2013 dla Gminy Szczawin Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 roku 1. o następujących parametrach: Gęstość w temperaturze 15°C, nie wyższa niż 860 kg/m³ Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56°C Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie większa niż 6,00 mm²/s Skład frakcyjny:- do 250°C destyluje nie więcej niż 65%/ V/ V - do 350°C destyluje nie mniej niż 85%/ V/ V Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg Temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20°C Barwa 1) czerwona 1) Olej opałowy winien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik (bezbarwny związek chemiczny, służący do identyfikacji produktu) zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. 2. w ilości ogółem 26 000 litrów w celu ogrzewania budynków komunalnych i administracyjnych położonych w następujących miejscowościach: 1. w Szczawinie Kościelnym przy ulicy: a) Jana Pawła II Nr 3 - budynek administracyjny - ilość oleju opałowego 3.000 litrów b) Spółdzielczej Nr 4 - Gminny Ośrodek Kultury - ilość oleju opałowego 9.000 litrów 2. w Trębkach a) Trębki Nr 21 - Punkt Lekarski - ilość oleju opałowego 3.000 litrów b) Trębki Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Trębkach - ilość oleju opałowego 11.000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający wymaga złożenia dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi (ustawa Prawo energetyczne Dz. U. 06.89.625)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca winien mieć doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - zamawiający wymaga udokumentowania, że dostawca w w/w okresie dostarczył co najmniej w jednym sezonie grzewczym dostawy dla jednego zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli dostawca złoży dokument zgodnie z ust.2, pkt 2.4 w dziale VIII SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli dostawca złoży dokument zgodnie z ust.2, pkt 2.4 w dziale VIII SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

wydruk (np. z Internetu ze strony producenta z podaniem adresu internetowego) cennika dostawcy (producenta z ceną oferowanego oleju opałowego na dzień 17.12.2012 r. tj. z dnia przygotowania oferty wyznaczonego przez zamawiającego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru dostawcy, w zakresie podatku VAT w przypadku jego zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szczawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10, pokój Nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10, pokój Nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 12.12.2012 10:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1603

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2012-12-12 11:09:57 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc Zał 1 2012-12-12 11:10:27 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc Zał 2 2012-12-12 11:10:40 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej.doc Zał 2a 2012-12-12 11:10:53 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc Zał 3 2012-12-12 11:11:07 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc Zał 4 2012-12-12 11:11:20 Chodorowska Ewa
załącznik załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.doc Zała 5 2012-12-12 11:11:33 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował