menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2012-12-17 12:28:33

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośc ipołożonej we wsi Gorzewo Kolonia


                                                                                                         Szczawin Kościelny 12.12.2012 r.

URZĄD  GMINY W  SZCZAWINIE  KOŚIELNYM OGŁASZA  
                                                                                                                           

I   przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż następującej  nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny ,położonej we wsi  Gorzewo Kolonia , w gminie Szczawin Kościelny   , oznaczonej numerem ewidencyjnym :  35/1 o powierzchni 0.20 ha .  Cena nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy wynosi: 13 169,- zł.
Wadium wynoisi :  1317,- zł.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi  132,- zł.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16.01.2013r. o godz. 9 00 w siedzibie
 Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym   , ul. Jana Pawła II 10.
         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej
           wyżej wysokości czekiem potwierdzonym lub przelewem na konto Urzędu Gminy
prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gąbinie , Oddz. w Szczawinie Kościelnym nr: 53
9013 1013 2600 0912  2000  0010 na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj.  do dnia
12.01.2013 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby  prawne, jeśli wpłacą wymagane
wadium  w wyznaczonym wyżej terminie .
Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zostanie zaliczone  na poczet
ceny  nabycia , zaś pozostałym  uczestnikom  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy  w Szczawinie Kościelnym w razie uchylenia
 się  uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Granice działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Gminy.
Wylicytowaną należność za nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy
wpłacić przelewem na wymienione wyżej konto Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy
kupna  -sprzedaży , najpóźniej  w dniu spisania aktu notarialnego.
Szczegółowe    informacje o nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w
Szczawinie Kościelnym , w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  lub telefonicznie – tel . 24  235 13  69  .

ZASTRZEGA SIĘ   PRAWO  ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU  BEZ  PODANIA
PRZYCZYN.

 

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 17.12.2012 11:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1297

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował