menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

Artykuł archiwalny

drukuj

2013-01-21 14:18:58

Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na dwóch kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na dwóch kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”


I.    Wymagania niezbędne:

·        Ukończony 18 rok życia.

·        Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

·        Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

·        Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji.

·        Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

·        Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

 

II.    Zakres wykonywanych czynności:

·        Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych (dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodziny).

·        Współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Szczawin Kościelny w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.

·        Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

·        Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających wyłączeniu społecznemu.

·        Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

·        Aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.

·        Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć.

·        Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

·        Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

·        Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.

·        Prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora".

 

III.    Wymagane dokumenty:

·        Życiorys (CV) wraz z podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. tekst jedn. z późń. zm.).”

·        Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w odniesieniu do punktu I ustęp 4) niniejszego ogłoszenia.

·        Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.

·        Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

·        Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych- załącznik nr 4.

·        Oświadczenie kandydata na Animatora – załącznik nr 1.

·        Program planowanych do realizacji przez Animatora działań – załącznik nr 2.

·        Harmonogram zajęć – załącznik nr 3.

 

 

IV.    Miejsce wykonywania pracy

·        Boisko ORLIK w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 1

V.    Forma i okres zatrudnienia

·        Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r.

VI.    Sposób i termin składania ofert:

·        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 31 stycznia 2013 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym  z  dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012".

·        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·        Dokumentów nie odsyłamy.

·        Wszystkie załączniki są dostępne w Pok 1. P. Ewa Chodorowska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipszczawin.pl), jako załącznik  do ogłoszenia.

·        Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipszczawin.pl)

·        Informacji o naborze udziela  p. Ewa Chodorowska 24 235 13 72

VII.    Informacje dodatkowe

Wójt Gminy Szczawin Kościelny zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 r.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych jako animatorzy w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialną.         

W przypadku zatrudnienia jednej osoby na danym obiekcie (boisku), Animator musi udokumentować  odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 80 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku w danym miesiącu. W przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na danym obiekcie Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku w danym miesiącu.

Szczegółowy wykaz godzin do przepracowania w każdym miesiącu - załącznik nr 5.


Informacje o artykule

Autor: Ewa Chodorowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 21.01.2013 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2013 13:19
Liczba wyświetleń: 943

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na dwóch kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 21.01.2013 13:18 Ewa Chodorowska