menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-08-08 12:50:32

I przetarg ustny nieograniczony nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny , położonej we wsi GołasURZĄD  GMINY
W  SZCZAWINIE  KOŚCIELNYM
OGŁASZA
                                                                                  
                                       

I   przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  następującej  nie zabudowanej                     
nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny ,
położonej we wsi Gołas w gminie Szczawin Kościelny , oznaczonej numerami ewidencyjnymi : 148/1 o powierzchni : 0.43  ha  i 148/2 o powierzchni  0.68 ha  . Ogółem  : 1.11 ha . KW PL1G/00013704/5
 Cena nieruchomości   według wyceny rzeczoznawcy wynosi:  23 792,-  zł. 
Wadium wynosi :  2380 ,- zł.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi  240,-zł.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5.09.2013 r. o godz. 11 00 w siedzibie  Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym  , ul. Jana Pawła II 10.
         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej
           wyżej wysokości czekiem potwierdzonym lub przelewem na konto Urzędu Gminy
prowadzone w Banku Spółdzielczym w Gąbinie , Oddz. w Szczawinie Kościelnym nr: 539013 1013 2600 0912  2000  0010 na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj.  do dnia 02.09.2013 r. W dniu 02.09.2013 r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym .
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby  prawne, jeśli wpłacą wymagane wadium  w wyznaczonym wyżej terminie .
Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zostanie zaliczone  na poczet ceny  nabycia , zaś pozostałym  uczestnikom  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy  w Szczawinie Kościelnym w razie uchylenia się  uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Granice działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Gminy.
Wylicytowaną należność za nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić przelewem na wymienione wyżej konto Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy kupna  najpóźniej  w dniu spisania aktu notarialnego.
Szczegółowe    informacje o nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w Szczawinie Kościelnym ,w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  tel. (24) 235 15 17.
 


ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN

Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 08.08.2013 11:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1317

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował