menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-08-21 14:53:11

BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACHSzczawin Kościelny: BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACH
Numer ogłoszenia: 336754 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TRĘBKACH są roboty budowlane obejmujące wykonanie : 1).Plac zabaw - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ogrodzenie placu wysokości 1,5 m z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole z furtką - zagospodarowanie terenu zielenią ( trawnik ) i małą architekturą ( ławki drewniane, kosz na śmieci metalowy, regulamin placu zabaw ) - nawierzchnia z kostki betonowej ( strefa wypoczynkowa ) 2).Boisko wielofunkcyjne - boisko wielofunkcyjne (boisko do piłki ręcznej i siatkówki) o nawierzchni trawiastej, wymiarach 20 x 40 m (razem ze strefą autową 24 x 44 m) - dostawa i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego (bramki, słupki, siatka z antenkami, stanowisko sędziowskie, ławki dla publiczności) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa , STWiOR i zapisy SIWZ ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.34.20.00-6, 45.23.32.00-1, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Urząd Gminy Szczawin Kościelny BS GĄBIN O/SZCZAWIN KOŚCIELNY Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawcy prowadzą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu placu zabaw o wartości brutto minimum 50.000,00 zł oraz 1 zadanie polegające na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wartości brutto minimum 50.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie im powierzone, tj.: 1. Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej * - kierownik budowy * Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. * Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /oryginał /.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną (z określeniem wskaźników kalkulacyjnych: stawka rbg, narzuty K.O., Zysku, Kz)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy 2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy 3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szczawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10, pokój Nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10, pokój Nr 9 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że dla zadania uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 21.08.2013 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1861

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Plac zabaw i boisko - Trębki 2013.doc SIWZ 2013-08-21 15:00:49 Chodorowska Ewa
załącznik przedmiar boisko 1.pdf przedmiar 1 2013-08-21 15:02:00 Chodorowska Ewa
załącznik przedmiar boisko2.pdf przedmia 2 2013-08-21 15:04:40 Chodorowska Ewa
załącznik przedmiar plac zabaw 1.pdf Przedmiar plac zabaw 1 2013-08-21 15:05:09 Chodorowska Ewa
załącznik przedmiar plac zabaw 2.pdf Przedmiar plac zabaw 2 2013-08-21 15:05:48 Chodorowska Ewa
załącznik SST BOISKO W TRĘBKACH.pdf specyfikacja techniczna boisko 2013-08-21 15:06:37 Chodorowska Ewa
załącznik SST PLAC ZABAW W TRĘBKACH (2).pdf specyfikacja techniczna plac zabaw 2013-08-21 15:08:43 Chodorowska Ewa
załącznik Boisko.7z projekt boisko 2013-08-21 15:11:36 Chodorowska Ewa
załącznik Plac zabaw .7z Projekt plac zabaw 2013-08-21 15:15:33 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował