menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-09-24 13:43:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szczawin Kościelny, dnia 24.09.2013r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700”

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 1;

PEKUM S.A.

ul. Ziejkowa 5

09-500 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono trzy oferty, z których Wykonawca oferty Nr 1 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 182.382,20 zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

1

PEKUM S.A., ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin

 

10,00

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 2A,  99-300 Kutno

 

7,17

 

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,

jednakże wykluczono na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oferentę Nr 3 złożoną przez wykonawcę - Firma „HERDIS” Budownictwo – Handel – Usługi , ul. Legionów Polskich 25b/11, 09-500 Gostynin. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 24.09.2013 13:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1889

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował