menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2013-10-10 10:39:13

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 1b i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 z późn. zm.) złożyć wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalność,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w uchwale Nr 141/XXX/2013 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne z klauzulą o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  2. dowód uiszczenia opłaty,
  3. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

Opłata skarbowa:

- 107 zł.

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ostrowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 10.10.2013 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1627

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował