menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-01-23 13:53:15

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


URZĄD GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

 

 

Szczawin Kościelny dnia 17.01.2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 49  i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )   w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1  i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 03 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.  1227 ze zm. ) Wójt Gminy Szczawin Kościelny

 

zawiadamia :

 

ze w dniu 17.01.2014 r. została wydana decyzja nr MG.6220.4.2012-2014 z dnia 17.01.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji pod nazwą „ budowa elektrowni wiatrowej  na dz. o nr ew. 14/2, 13/1 ( oraz działkach o nr ew. 24 i 185/1 – rotor) , położonych w miejscowości Adamów , gm. Szczawin Kość.  o mocy do 2 MW „.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Szczawinie  Kościelnym  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwie Adamów – Gołas – Chorążek  .

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym , ul. Jana Pawła II 3  codziennie w godzinach pracy Urzędu .

Od w/w decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Szczawin Kościelny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia . 

 

WÓJT GMINY

                                                           mgr Jerzy Sochacki


Informacje o artykule

Autor: Jolanta Jabłońska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 23.01.2014 13:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1617

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował