menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-02-02 10:58:22

Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015


Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu  „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015 
 
 
I.    Wymagania niezbędne:
•        Ukończony 18 rok życia.
•        Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
•        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
•        Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
•        Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji.
•        Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
•        Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 
II.    Zakres wykonywanych czynności:
•        Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych (dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodziny).
•        Współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Szczawin Kościelny w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
•        Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
•        Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających wyłączeniu społecznemu.
•        Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
•        Aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.
•        Dbanie o porządek i  bezpieczeństwo w czasie zajęć.
•        Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
•        Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
•        Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
•        Prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora"
•         „Animatorzy” w  okresie swojej pracy będą przeprowadzali imprezy dla społeczności lokalnej.   O tematach i terminach akcji będzie informował na bieżąco SZS; proponowane tematy imprez: festyny rodzinne (gry i zabawy); imprezy z okazji Dnia Dziecka; akcje wakacyjne na Orlikach, "Lato NA ORLIKACH"; Dzień Piłkarza- turnieje dla dzikich drużyn; Narodowy Dzień Sportu; inne akcje, konkursy i wydarzenia nie planowane wcześniej, wynikające z bieżących potrzeb.
•         Każdy „Animator”, w programie zajęć sportowych, musi uwzględnić przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania. Animator będzie musiał przedstawić analizę oraz metodę oceniania wyników, a także wnioski.
•         „Animatorzy” są zobligowani do rejestracji swojego profilu oraz Orlika, na którym pracują, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie do aktualizowania informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
 
III.    Wymagane dokumenty:
 
•        Życiorys (CV) wraz z podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. tekst jedn. z późń. zm.).”
•        Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w odniesieniu do punktu I ustęp 4) niniejszego ogłoszenia.
•        Kserokopie świadectw pracy ( doświadczenie w zawodzie) w przypadku posiadania stażu pracy.
•        Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
•        Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych- załącznik nr 4.
•        Oświadczenie kandydata na Animatora – załącznik nr 1.
 
•        Program planowanych do realizacji przez Animatora działań – załącznik nr 2.
•        Harmonogram zajęć – załącznik nr 3.
 
IV.    Miejsce wykonywania pracy
•        Boisko ORLIK w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 1
 
V.    Forma i okres zatrudnienia –
•        Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 r.
 
VI.    Sposób i termin składania ofert:
 
•        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 9 lutego 2014 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym  z  dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012".
•        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•        Dokumentów nie odsyłamy.
•        Wszystkie załączniki są dostępne w Pok 1. P. Ewa Chodorowska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.szczawin.pl w zakładce Zamówienia publiczne- Ogłoszenia), jako załącznik  do ogłoszenia.
•        Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.szczawin.pl)
•        Informacji o naborze udziela  p. Ewa Chodorowska 24 235 13 72
 
VII.    Informacje dodatkowe
 
Wójt Gminy Szczawin Kościelny zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2015 r.
Wynagrodzenie osób zatrudnionych jako animatorzy w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez Operatora którym jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialną.         
W przypadku zatrudnienia jednej osoby na danym obiekcie (boisku), Animator musi udokumentować  odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 80 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku w danym miesiącu. W przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na danym obiekcie Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku w danym miesiącu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 02.02.2015 09:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 955

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik za_1_do_wniosku_owiadczenie_kandydata_strona.doc Załacznik 1 2015-02-02 10:59:20 Chodorowska Ewa
załącznik za_2_do_wniosku_program_planowanych_dziaa_2015.rtf Załacznik 2 2015-02-02 10:59:39 Chodorowska Ewa
załącznik 2.3_zal_3_harmonogram_zajec_zal_do_umowy.doc Załacznik 3 2015-02-02 11:02:35 Chodorowska Ewa
załącznik Załacznik nr 5 wykaz godzin do przepracowania na Orliku w Szczawinie Kościelnym.docx Wykaz godzin na 2015 r 2015-02-02 11:03:42 Chodorowska Ewa
załącznik Nabór Animator 2015.pdf Ogłoszenie 2015-02-02 11:04:10 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował