menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2018-01-10 15:32:57

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.


Szczawin Kościelny dn. 10.01.2018r.

 

WÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817,1948 z 2017 roku poz.60,573,1909) ogłasza z dniem 10 stycznia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

                                                                           

 1. RODZAJ ZADANIA
 2. Wsparcie realizacji zadania: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny poprzez:
 3. a) prowadzenie klubu sportowego,
 4. b) przygotowanie drużyn do rozgrywek ligowych,
 5. c) organizacje imprez  sportowych, sportowo - rekreacyjnych, festynów, turniejów,
       zawodów,
 6. d) organizacje szkoleń  dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
 7. e) propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,
 8. f)  zapewnienie odpowiednich warunków  do uprawiania  sportu - kadra trenerów i   
      instruktorów,
 9. g) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

 

 Dotacja w wysokości 40 000 zł.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 2. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817,1948 z 2017 roku poz.60,573,1909) zwanej dalej „ustawą”
 3. 2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednią do terytorialnego zakresu działania Gminy Szczawin Kościelny, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) zwanego dalej rozporządzeniem
 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na
 7. a)   budowę, zakup budynków, oraz działalność gospodarczą,
 8. b)   pokrycie deficytu działalności organizacji,
 9. c)   wsteczne finansowanie projektów,
 10. d)   działalność polityczną i religijną.

 

 1. Wsparcie realizacji zadania może być udzielone, jeżeli:
 2.  a) wkład własny organizacji w realizację zadania wynosi przynajmniej 10%. Wkład  
             własny organizacji pozarządowej może być osobowy.
 3. b) w realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania, których 
            wysokość nie może przekroczyć 10% dotacji.
 4. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone  w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
 7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
 8. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją. 

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1.Zadanie powinno być realizowane w 2018 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony będzie w umowie z wybranym podmiotem.

2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami  i przepisami,   w zakresie opisanym w ofercie.

3.Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania  oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Kontroli podlegają dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

 1. FORMALNE WYMOGI OFERTY
 2. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 
 3. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w załączniku  do rozporządzenia.
 4. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 
 5. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty:
 6. aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa
 7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017,
 8. czytelny statut podmiotu,

Kserokopie dokumentów powinny być opisane za zgodność z oryginałem.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15.30  (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu).

2.W każdym przypadku na kopercie należy umieścić napis: "Konkurs na zadanie: (wymienić nazwę zadania)" oraz podać nazwę i adres oferenta.

 1. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jego przyjęcia.
 2. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w Rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
 3. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Szczawin Kościelny
 6. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonych  w pkt. IV, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
 7. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
 8. a) merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny (0-5 pkt),
 9. b) ocena pod kątem możliwości realizacji zadania przez oferenta (kadra, doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe) (0-4 pkt),
 10. c) osiągnięcia i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów we  współpracy z samorządem lokalnym (0-5 pkt),
 11. d) zgodność tematyki i zakresu oferty z prowadzoną działalnością statutową (0-4 pkt),
 12. e) udział środków pozabudżetowych w realizacji zadania (0-4 pkt),
 13. f) zaangażowanie partnerów/współorganizatorów zadania (0-4 pkt).
 14. g) oddziaływanie zadania, ranga (0-5pkt.)

 

5.Dotację otrzyma oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO CHARAKTERU W ROKU 2016

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez :

 1. organizację zajęć w piłce nożnej
 2. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

KWOTA  40 000,00

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania konkursu w całości lub w części,
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 1. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Szczawin Kościelny w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2018 roku dostępna będzie na stronie internetowej www.bip.szczawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Szczawin Kościelny
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 5 – tel. 024 235 13 72

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 10.01.2018 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1273

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OgĹ‚oszenie o konkursie sport 2018.docx 2018-01-10 15:33:27 Kowalska Ewelina
załącznik Zal._5- wzĂłr sprawodania.docx 2018-01-10 15:33:51 Kowalska Ewelina
załącznik Zal._3 wzĂłr umowy.docx 2018-01-10 15:34:03 Kowalska Ewelina
załącznik Zal._1- wzĂłr oferty.docx 2018-01-10 15:34:17 Kowalska Ewelina
załącznik ustawa o dziaĹ‚alnoĹ›ci poĹĽytku publicznego i wolontariacie.pdf 2018-01-10 15:35:08 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował