menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2011-04-18 13:41:36

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYMZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
Numer ogłoszenia: 82050 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 10/9, 09-550 Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 024 2351372, faks 024 2351366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - roboty rozbiórkowe - roboty remontowo - budowlane : a) pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej wraz z obróbkami blacharskimi, b) wymiana stolarki okiennej z miejscowym zamurowaniem po naświetlach, c) wymiana stolarki drzwiowej wewn. i zewn., d) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawa elewacyjną , e) częściowa przebudowa ścianek działowych , okładzina z glazury, f) wymiana części tynków wewnętrznych, g) roboty malarskie, h) naprawa posadzek betonowych, okładzina z terakoty, i) sufit podwieszany, j) wymiana rur i grzejników c.o. k) instalacja elektryczna, odgromowa, telefoniczna i RTV.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.10.00-4, 45.35.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17.500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, nr 42, poz. 275) . Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : BS GĄBIN O/SZCZAWIN KOŚCIELNY Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów: 1) Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, t.j. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej ,robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan, co i wentylacji, robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane . 2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, t.j.: obejmujące roboty ogólnobudowlane w obiektach użyteczności publicznej, o wartości brutto minimum 800.000,00 zł. z podaniem ich rodzaju, wielkości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów: 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowaniu tymi osobami. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału osobowego, technicznego i finansowego, jeżeli wykonawca wskazał podmioty, którymi będzie dysponował. 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów: Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy tj. zmiany inspektora nadzoru i kierownika budowy 2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy tj. a) wykonania robót zamiennych b) zaniechania wykonania niektórych robót c) wykonania robót dodatkowych 3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy tj. termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach a) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonanych robót dodatkowych, o których mowa § 6 i 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szczawin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II Nr 10 , pokój Nr 1.

Informacje o artykule
Autor: Arkadiusz Boruszewski
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 18.04.2011 13:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2649

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Szczawin - SKR.doc SIWZ 2011-04-18 13:43:12 Chodorowska Ewa
załącznik Załącznik nr 5.umowa Szczawin SKRf.rtf Wzór umowy 2011-04-18 13:43:36 Chodorowska Ewa
załącznik Elewacje.pdf Elewacje 2011-04-18 13:44:30 Chodorowska Ewa
załącznik Elewacje 2.pdf Elewacje 2 2011-04-18 13:44:43 Chodorowska Ewa
załącznik INFORMACJA BHP.pdf Informacja BHP 2011-04-18 13:45:19 Chodorowska Ewa
załącznik OPIS.docx Opis-uzupełenieni 2011-04-18 13:45:41 Chodorowska Ewa
załącznik OPIS TECHNICZNY.pdf Opis techniczny 2011-04-18 13:46:04 Chodorowska Ewa
załącznik Opis techniczny-zagospodarowanie.pdf Opis zagospodarowanie 2011-04-18 13:46:35 Chodorowska Ewa
załącznik Specyfikacja Tech.W i O Robót.pdf Specyfikacja tech i odbioru robót 2011-04-18 13:47:07 Chodorowska Ewa
załącznik STRONA TYTUŁOWA _1_.pdf Strona tytułowa 2011-04-18 13:47:30 Chodorowska Ewa
załącznik Zawartość opracowania.pdf Zawartośc oprac 2011-04-18 13:47:46 Chodorowska Ewa
załącznik PARTER.wmf Parter 2011-04-18 13:48:44 Chodorowska Ewa
załącznik SZCZEGÓŁ.wmf Szczegół 2011-04-18 13:49:10 Chodorowska Ewa
załącznik Przekrój.pdf Przekrój 2011-04-18 13:49:23 Chodorowska Ewa
załącznik Rys. Parter.pdf Rys Parter 2011-04-18 13:49:40 Chodorowska Ewa
załącznik Rys. Piętro.pdf Rys piętro 2011-04-18 13:49:55 Chodorowska Ewa
załącznik C.O. + KOTŁOWNIA.zip co+kotłownia 2011-04-18 15:06:15 Chodorowska Ewa
załącznik WOD-KAN.zip wod-kan 2011-04-18 15:07:01 Chodorowska Ewa
załącznik PRZEDMIARY + SPECYFIKACJA TECHNICZNA.zip Przedmiary i specyfikacja techniczna 2011-04-18 15:07:44 Chodorowska Ewa
załącznik GOK SZCZAWIN KOŚCIELNY przedmiar robót branża ogólnobudowlana.docx Przedmiar robót 2011-04-18 15:08:40 Chodorowska Ewa
załącznik Przedmiar.txt Przedmiar branża elektryczna 2011-04-18 15:09:03 Chodorowska Ewa
załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Domu Kultury.pdf Specyfikacja techniczna branża elektryczna 2011-04-18 15:10:12 Chodorowska Ewa
załącznik elektryka.zip Projekt wykonawczy elektryka 2011-04-18 15:12:32 Chodorowska Ewa

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował