menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

2011-08-17 12:18:30

Uchwała 204 LII/2010 z 10.11.2010 r.


Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2010 rok więcej...

2011-08-17 11:59:59

Uchwała 203 LII/2010 z 10.11.2010 r.


Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Słup na lata 2010- 2016 więcej...

2011-08-17 11:56:36

Uchwała 202 LII/2010 z 10.11.2010 r.


wysokość opłaty za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2011 r. więcej...

2011-08-17 11:53:22

Uchwała 201 LII/2010 z 10.11.2010 r.


określenie wysokości opłaty targowej na 2011 r więcej...

2011-08-17 11:48:18

Uchwała 200 LII/2010 z 10.11.2010 r.


Zwolnienie w podatku od nieruchomości więcej...

2011-08-17 11:45:16

Uchwała 199LII/2010 z 10.11.2010 r.


określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r. więcej...

2011-08-17 11:39:30

Uchwała 198LII/2010 z 10.11.2010 r.


Opłaty od posiadania psów w 2011 r więcej...

2011-08-17 11:35:40

Uchwała 197/LII/2010 z 10.11.2010 r.


Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2011-08-17 11:28:43

Uchwała 196/LII/2010 z 10.11.2010 r.


Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2011 r. więcej...

2011-08-17 11:19:42

Uchwała 195/LI/2010 z 29.10.2010 r.


Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową rady gminy w Szczawinie Kościelnym więcej...

2011-08-17 11:15:34

Uchwała 194/LI/2010 z 29.10.2010 r.


Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej więcej...

2011-08-17 10:56:26

Uchwała 193/LI/2010 z 29.10.2010 r.


Przyjęcie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Szczawin Kościelny więcej...

2011-08-11 15:04:44

Uchwała 192/L/2010 z 29.09.2010 r.


Obniżenia ceny sprzedaży zabudowanej działki nr 45, położonej w Kamieńcu więcej...

2011-08-11 14:57:29

Uchwała 191/L/2010 z 29.09.2010 r.


Warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczawinie Kościelnym więcej...

2011-08-11 14:09:42

Uchwała 190/L/2010 z 29.09.2010 r.


Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r więcej...

2011-08-11 12:27:52

Uchwała 189/L/2010 z 29.09.2010 r.


uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010- 2014 więcej...

2011-08-11 12:10:23

Uchwała 188/XLIX/2010 z 31.08.2010 r.


Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 rok więcej...

2011-08-11 12:05:18

Uchwała 187/XLIX/2010 z 31.08.2010 r.


W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytyu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 rok więcej...

2011-08-11 11:52:45

Uchwała 186/XLVIII/2010 z 30.06.2010 r.


Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Szczawin Kościelny na 2010 r więcej...

2011-08-08 14:15:51

Uchwała 184/XLVII/2010 z 30.06.2010 r.


Uchwala zmieniająca uchwałę budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r więcej...

2011-08-08 14:12:23

Uchwała 183/XLVII/2010 z 30.06.2010 r.


zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym więcej...

2011-08-08 13:30:09

Uchwała 182/XLVII/2010 z 30.06.2010 r.


Określenie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek więcej...

2011-08-08 13:13:01

Uchwała 181/XLVII/2010 z 30.06.2010 r.


Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suserz' więcej...

2011-08-08 12:39:33

Uchwała 180/XLV/2010 z 28.04.2010 r.


Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego więcej...

2011-08-08 12:28:58

Uchwała 179/XLV/2010 z 28.04.2010 r.


Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r więcej...

2011-08-08 12:06:12

Uchwała 178/XLV/2010 z 28.04.2010 r.


Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r więcej...

2011-08-08 09:59:40

Uchwała 177/XLV/2010 z 28.04.2010 r.


Uchwalenia "Planu rozwoju lokalnego Gminy Szczawin Kościelny na lata 2010-2014" więcej...

2011-08-04 09:38:04

Uchwała 176/XLV/2010 z 28.04.2010 r.


Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r więcej...

2011-08-04 09:24:58

Uchwała 175/XLIV/2010 z 31.01.2010 r.


Zmieniająca Uchwałę Budżetową rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r. więcej...

2011-08-04 09:19:11

Uchwała 174/XLIV/2010 z 31.01.2010 r.


Wyrażenie zgodny na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki więcej...

2011-08-04 09:17:06

Uchwała 173/XLIV/2010 z 31.01.2010 r.


Udzielenie pomocy finansowej więcej...

2011-08-04 08:55:36

Uchwała 172/XLII/2010 z 24.02.2010 r.


Zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym więcej...

2011-08-04 08:51:53

Uchwała 171/XLII/2010 z 27.01.2010 r.


Zmieniająca uchwałę budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r. więcej...

2011-08-04 08:45:21

Uchwała 170/XLII/2010 z 27.01.2010 r.


Czasowe obniżenie ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnych do nich gruntu. więcej...

2011-08-04 08:43:24

Uchwała 169/XLII/2010 z 27.01.2010 r..


Przystąpienie do realizacji projektu "Równy start" finansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.1.2 POKL więcej...

2010-01-19 14:16:54

Uchwała Nr 168/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


rezygnacja z zaciągnięcia przez Gminę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2010-01-19 14:13:04

Uchwała Nr 167/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Uchylenie uchwały nr 150 i 151 z 27 listopada 2009 roku. więcej...

2010-01-19 14:02:57

Uchwała Nr 166/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Zmiany w budżecie więcej...

2010-01-19 14:00:54

Uchwała Nr 165/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Przystąpienie do realizacji projektu " Przez trening do sukcesu" finansowanego z EFS więcej...

2010-01-19 13:59:37

Uchwała Nr 164/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Przystąpienie do realizacji projektu " Mały odkrywca własnych możliwości" więcej...

2010-01-19 13:55:21

Uchwała Nr 163/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok. więcej...

2010-01-19 13:49:17

Uchwała Nr 162/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Przyjęcie planu pracy Rady Gminy więcej...

2010-01-19 13:29:43

Uchwała Nr 161/ XLI/2009 z dn. 29 grudnia 2009


Uchwała budżetowa więcej...

2010-01-18 11:33:00

Uchwała Nr 160/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Zmiany w budżecie gminy na 2009 r więcej...

2010-01-18 11:31:03

Uchwała Nr 159/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Zgody na przystąpienie gminy do realizacji przedsięwzięcia " Termomodernizacja budynków Użyteczności publicznej w gminach członkach SGTPG" więcej...

2010-01-18 11:26:18

Uchwała Nr 158/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Przystąpienie Gminy Szczawin Kościelny do Lokalnej Grupy Rybackiej więcej...

2010-01-18 11:22:47

Uchwała Nr 157/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Wysokość opłat za wodę i opłat za nieczystości więcej...

2010-01-18 11:19:38

Uchwała Nr 156/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Opłata targowa na 2010 rok więcej...

2010-01-14 13:36:52

Uchwała Nr 155/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


opłaty od posiadania psów więcej...

2010-01-14 13:29:05

Uchwała Nr 154/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Określenie stawek podatków od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 więcej...

2010-01-14 12:51:50

Uchwała Nr 153/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2010 r. więcej...

2010-01-14 12:38:53

Uchwała Nr 152/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości więcej...

2010-01-14 12:34:11

Uchwała Nr 151/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Średnia cena sprzedaży drewna celem wymiaru podatku leśnego na 2010 więcej...

2010-01-14 12:17:15

Uchwała Nr 150/ XL/2009 z dn. 27 listopada 2009


Ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatki rolnego na 2010 rok więcej...

2010-01-14 11:43:31

Uchwała Nr 149/ XXXIX 2009 z dn. 28 października


zmiany w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-10-20 09:30:03

Uchwała Nr 148 z dnia 28 września 2009 roku


Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-10-20 09:26:38

Uchwała Nr 147/XXXVIII/2009 z dnia 28 września 2009 r


Zaciągnięcie przez Gminę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2009-10-20 09:09:06

Uchwała Nr 146/XXXVIII/2009 z dnia 28 września 2009 r


Zaciągnięcie przez Gminę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2009-10-20 08:49:54

Uchwała Nr 145/XXXVIII/2009 z dnia 28 września 2009 r


Uchwała Intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2010 rok na inwestycję pn."Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wola Trębska- Helenów Trębski- Trębki. więcej...

2009-09-25 14:35:09

Uchwała Nr 144/XXXVII/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r


Określenie wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek, leśny, rolny i od nieruchomości. więcej...

2009-09-25 14:28:23

Uchwała Nr 143/XXXVII/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r


Zmiany w budżecie Gminy na 2009 więcej...

2009-09-25 14:16:30

Uchwała Nr 142/XXXVI/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r


Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok. więcej...

2009-09-25 11:35:12

Uchwała Nr 141/XXXV/2009 z dnia 20 lipca 2009 r


Przyjęcie do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2009 więcej...

2009-09-25 11:15:25

Uchwała Nr 140/XXXV/2009 z dnia 20 lipca 2009 r


Zmiany w budżecie Gminy na 2009 rok więcej...

2009-07-06 15:05:50

Uchwała Nr 139/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r


WYRAŻENIE ZGODY NA WYODRĘBNIENIE W BUDŻECIE ŚRODKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI więcej...

2009-07-06 15:01:27

Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK więcej...

2009-06-29 13:50:22

Uchwała Nr 137/XXXIII/2009 z dnia 29 maja 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK więcej...

2009-06-29 13:20:04

Uchwała Nr 136/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r


USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-05-18 09:52:20

Uchwała Nr 135/XXXII/2009 z dnia 27 kwiatnia 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R więcej...

2009-05-18 09:42:28

Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r


UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY więcej...

2009-05-18 09:37:24

Uchwała Nr 133/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY więcej...

2009-05-18 09:32:18

Uchwała Nr 132/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI PROJEKTU "AKTYWNE KOBIETY SZCZAWIN.PL" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI więcej...

2009-05-18 09:24:53

Uchwała Nr 131/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU "OBUDŹ W SOBIE LIDERA" FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI więcej...

2009-05-18 08:44:16

Uchwała Nr 130/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


ZATWIERDZENIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-05-18 08:24:10

Uchwała Nr 129/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


USTALENIE REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO TRYB I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI więcej...

2009-05-18 08:12:56

Uchwała Nr 128/XXXI/2009 z dnia 25 marca 2009 r


USTALENIE REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW więcej...

2009-04-17 14:25:28

Uchwała Nr 127/XXX/2009 z dnia 26 lutego 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK więcej...

2009-04-17 14:23:13

Uchwała Nr 126/XXX/2009 z dnia 26 lutego 2009 r


UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ więcej...

2009-04-17 14:20:38

Uchwała Nr 125/XXX/2009 z dnia 26 lutego 2009 r


ZMIANY UCHWAŁY NR 188/XL/2002 RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY W SPRAWIE USTALENIA ZASAD GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-04-17 14:15:38

Uchwała Nr 124/XXX/2009 z dnia 26 lutego 2009 r


ZATWIERDZENIA CENY Z ROKOWAŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 147 O POW. 0.82 HA (OBIEKT PO BYŁEJ SZKOLE) W STEFANOWIE SUSERSKIM więcej...

2009-02-12 12:15:59

Uchwała Nr 123/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK więcej...

2009-02-12 12:03:08

Uchwała Nr 122/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r


ZMIANY W STATUCIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-02-12 12:00:37

Uchwała Nr 121/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r


PRZYJĘCIA ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2008-2013 więcej...

2009-02-12 11:36:44

Uchwała Nr 120/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r


EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-02-11 09:09:58

Uchwała Nr 119/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK więcej...

2009-02-11 09:07:35

Uchwała Nr 118/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ LIKWIDACJI ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO ORAZ PRACOWNI RTG BĘDĄCEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI SPZZOZ GOSTYNIN więcej...

2009-02-11 09:02:46

Uchwała Nr 117/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


ZAWARCIE UMÓW PRZEKRACZAJĄCYCH ROK BUDŻETOWY więcej...

2009-02-11 08:55:47

Uchwała Nr 116/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


EKWIWALENT PIENIĘŻNY DLA CZŁONKÓW OSP W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2009-02-11 08:53:02

Uchwała Nr 115/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH więcej...

2009-02-11 08:46:40

Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


UCHWALENIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK więcej...

2009-02-11 08:41:15

Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NA I PÓŁROCZE 2009 ROKU więcej...

2009-02-11 08:15:57

Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r


UCHWALENIE BUDŻETU GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA 2009 ROK więcej...

2008-12-18 09:43:10

Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY więcej...

2008-12-18 09:41:00

Uchwała Nr 110/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


PRZYSTĄPIENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY DO FUNDACJI AKTYWNI RAZEM więcej...

2008-12-18 09:38:57

Uchwała Nr 108/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK NA INWESTYCJE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ WOLA TRĘBSKA - HELENÓW TRĘBSKI - TRĘBKI, GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, POWIAT GOSTYNIŃSKI, WOJ MAZOWIECKIE więcej...

2008-12-18 09:32:20

Uchwała Nr 108/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


OPŁATY ZA WODĘ I OCZYSZCZANIE NIECZYSTOŚCI więcej...

2008-12-18 09:24:04

Uchwała Nr 107/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY TARGOWEJ więcej...

2008-12-18 09:22:11

Uchwała Nr 106/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW W 2009 ROKU więcej...

2008-12-18 09:20:34

Uchwała Nr 105/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


OKREŚLENIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I ZWOLNIEŃ W TYM PODATKU NA 2009 ROK więcej...

2008-12-18 09:17:02

Uchwała Nr 104/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


USTALENIA ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2009 ROK. więcej...

2008-12-18 09:11:11

Uchwała Nr 103/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


PRZYJĘCIA ŚREDNIEJ CENY SPRZEDAŻY DREWNA CELEM WYMIARU PODATKU LEŚNEGO więcej...

2008-12-18 09:05:40

Uchwała Nr 102/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r


OBNIŻENIE CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEGO DO USTALENIA PODATKU ROLNEGO NA 2009 ROK NA OBSZARZE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY więcej...

2008-12-16 14:00:27

Uchwała Nr 101/XXVI/2008 z dnia 29 października 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY więcej...

2008-12-16 13:53:03

Uchwała Nr 100/XXVI/2008 z dnia 29 października 2008 r


NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM CELEM POSZERZENIA STADIONU więcej...

2008-12-16 11:13:18

Uchwała Nr 99/XXV/2008 z dnia 26 września 2008 r


UTWORZENIE INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM I NADANIA STATUTU więcej...

2008-12-16 10:37:40

Uchwała Nr 98/XXV/2008 z dnia 26 września 2008 r


PRZYJĘCIE STATUTU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM więcej...

2008-12-16 10:27:59

Uchwała Nr 97/XXV/2008 z dnia 26 września 2008 r


UCHWALENIE GMINNEGO SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ więcej...

2008-12-16 10:22:20

Uchwała Nr 96/XXV/2008 z dnia 26 września 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY więcej...

2008-12-16 09:59:04

Uchwała Nr 95/XXV/2008 z dnia 26 września 2008 r


NAGRODY JUBILEUSZOWA DLA WÓJTA GMINY więcej...

2008-10-22 13:42:37

Uchwała Nr 94/XXIV/2008 z dnia 5 września 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK więcej...

2008-10-22 13:40:27

Uchwała Nr 93/XXIV/2008 z dnia 5 września 2008 r


WYTYPOWANIA PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU DO POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA więcej...

2008-10-22 13:02:21

Uchwała Nr 92/XXIII/2008 z dnia 25 lipca 2008 r


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 więcej...

2008-10-22 13:00:05

Uchwała Nr 91/XXIII/2008 z dnia 25 lipca 2008 r


OBNIŻENIE CENY WYWOŁAWCZEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI STEFANÓW SUSERSKI więcej...

2008-10-22 12:53:58

Uchwała Nr 90/XXII/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008 więcej...

2008-10-22 12:49:53

Uchwała Nr 89/XXII/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.


PRZYJĘCIE DO REALIZACJI PLANU PRACY RADY GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM NA II PÓŁROCZE 2008 R. więcej...

2008-10-22 12:31:58

Uchwała Nr 88/XXII/2008 z dn. 25 czerwca 2008 roku


UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ więcej...

2008-07-07 12:45:27

Uchwała Nr 87/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.


NABYCIE OD SPÓŁDZIELNI ROLNICZEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAłKI więcej...

2008-07-07 12:22:59

Uchwała Nr 86/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK więcej...

2008-07-07 12:15:32

Uchwała Nr 85/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.


USTALENIE WYNAGRODZENIE DLA WÓJTA GMINY PANA JERZEGO SOCHACKIEGO więcej...

2008-07-07 12:07:32

Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.


UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY ZA 2008 ROK więcej...

2008-07-07 09:27:32

Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM więcej...

2008-07-07 09:19:41

Uchwała Nr 82/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.


USTALENIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI więcej...

2008-06-27 09:18:02

Uchwała Nr 81/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


USTALENIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM więcej...

2008-06-27 09:11:28

Uchwała Nr 80/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK więcej...

2008-06-09 12:09:41

Uchwała Nr 79/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2008 r. więcej...

2008-06-09 12:03:58

Uchwała Nr 78/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


SPRZEDAŻ DZIAŁKI KOMUNALNEJ WE WSI LUBIENIEK więcej...

2008-06-09 11:57:50

Uchwała Nr 77/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


SPRZEDAŻ DZIAŁEK KOMUNALNYCH W WOLI TRĘBSKIEJ więcej...

2008-06-09 11:37:10

Uchwała Nr 76/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


OBNIŻENIE CENY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI WE WSI STEFANÓW SUSERSKI więcej...

2008-06-09 11:06:49

Uchwała Nr 75/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.


SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ DZIAŁAKI WE WSI KAMIENIEC W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO więcej...

2008-04-17 14:06:29

Uchwała Nr 74/XVII/2008 z dnia 28.01.2008r.


ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008R. więcej...

2008-04-17 13:52:45

Uchwała Nr 73/XVII/2008 z dnia: 28.01.2008r.


UCHWALENIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2007. więcej...