menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

2014-06-06 10:27:12

Uchwała 241/XLVII/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego więcej...

2014-06-06 10:26:03

Uchwała 240/XLVII/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego więcej...

2014-06-06 10:24:12

Uchwała 239/XLVII/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 10:22:44

Uchwała 238/XLVII/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 10:21:17

Uchwała 237/XLVII/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 10:19:03

Uchwała 236/XLVII/2014


w sprawie uchylenia uchwały Nr 227/XLVII/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego więcej...

2014-06-06 10:15:56

Uchwała 235/XLVII/2014


w sprawie uchylenia Uchwały 226/XLVI/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego więcej...

2014-06-06 10:13:34

Uchwała 234/XLVII/2014


w sprawie uchylenia Uchwały nr 225/XLVI/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa mazowieckiego więcej...

2014-06-06 09:37:35

Uchwała 233/XLVII/2014


w sprawie uchylenia uchwały Nr 224/XLVI/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 09:33:41

Uchwała 232/XLVII/2014


w sprawie uchylenia uchwały Nr 223/XLVI/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 09:29:12

Uchwała 231/XLVII/2014


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014 więcej...

2014-06-06 09:19:23

Uchwała 230/XLVII/2014


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 więcej...

2014-06-06 09:15:36

Uchwała 229/XLVII/2014


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok więcej...

2014-06-06 09:14:05

Uchwała 228/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy finansowej więcej...

2014-06-06 09:11:14

Uchwała 227/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostnińskiego więcej...

2014-06-06 09:09:30

Uchwała 226/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego więcej...

2014-06-06 09:06:16

Uchwała 225/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 09:04:04

Uchwała 224/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 08:59:17

Uchwała 223/XLVI/2014


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-06-06 08:55:44

Uchwała 222/XLVI/2014


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2014-06-06 08:50:04

Uchwała 221/XLVI/2014


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 więcej...

2014-06-06 08:41:47

Uchwała 220/XLVI/2014


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014 więcej...

2014-06-05 14:15:21

Uchwała 219/XLV/2014


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2014-06-05 14:12:50

Uchwała 218/XLV/2014


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 więcej...

2014-06-05 13:55:29

Uchwała 217/XLV/2014


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014 więcej...

2014-06-05 13:53:19

Uchwała 216/XLV/2014


w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki więcej...

2014-06-05 13:50:04

Uchwała 215/XLV/2014


w sprawie przyjęcia "Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2014 roku. więcej...

2014-06-05 13:42:18

Uchwała 214/XLV/2014


w sprawie zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Szczawiny Kościelny do czasu Uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny oraz sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na ter. Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-06-05 13:41:21

Uchwała 213/XLV/2014


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-06-05 13:37:35

Uchwała 212/XLIV/2014


w sprawie bezpłatnego udostępniania boiska wielofunkcyjnego w Trębkach realizowanego w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny" więcej...

2014-06-05 13:35:19

Uchwała 211/XLIV/2014


w sprawie nabycia na własność gminy niezabudowanej działki nr 281/1 o pow. 0.58 ha położonej we wsi Suserz więcej...

2014-06-05 13:32:52

Uchwała 210/XLIV/2014


w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r. więcej...

2014-06-05 13:30:54

Uchwała 209/XLIV/2014


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów więcej...

2014-06-05 13:28:29

Uchwała 208/XLIV/2014


w sprawie uchylenia Uchwały nr 108/XXVI/2012 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 29.10.2012 r. więcej...

2014-06-05 13:26:11

Uchwała 207/XLIV/2014


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2014 więcej...

2014-06-05 13:14:09

Uchwała 206/XLIV/2014


w sprawie przedłużenia na rok 2014 Uchwały nr. 97/XXV/2008 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.09.2008 r. więcej...

2014-06-05 13:12:29

Uchwała 205/XLIV/2014


w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 więcej...

2014-06-05 13:07:56

Uchwała 204/XLIII/2014


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Nowe przedszkole" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.1 programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej...

2014-06-05 13:00:20

Uchwała 203/XLIII/2014


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020" więcej...

2014-06-05 12:58:54

Uchwała 202/XLIII/2014


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2022 więcej...

2014-06-03 12:38:42

Uchwała 201/XLIII/2014


Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2014 r. więcej...