menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

2014-06-03 11:15:52

Uchwała 200/XLII/2013


w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2014 r. więcej...

2014-06-03 11:12:31

Uchwała 199/XLII/2013


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2014-06-03 10:52:26

Uchwała 198/XLII/2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2013-2022 więcej...

2014-06-03 10:50:36

Uchwała 197/XLII/2013


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części więcej...

2014-06-03 10:47:23

Uchwała 196/XLII/2013


w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 więcej...

2014-01-21 14:09:00

Uchwała 195/XLII/2013


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 więcej...

2014-01-21 13:23:50

Uchwała 194/XLI/2013


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny. więcej...

2014-01-21 12:55:16

Uchwała 193/XL/2013


w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie. więcej...

2014-01-21 12:37:59

Uchwała 192/XL/2013


zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2014-01-20 14:30:14

Uchwała 191/XL/2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-01-20 13:59:56

Uchwała 190/XL/2013


w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. więcej...

2014-01-20 13:53:06

Uchwała 189/XL/2013


w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych ścieków na terenie gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-01-10 12:16:15

Uchwała 188/XL/2013


w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczalnię ścieków na 2014 rok więcej...

2014-01-10 11:36:58

Uchwała 187/XL/2013


w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-01-10 11:23:37

Uchwała 186/XL/2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny. więcej...

2014-01-10 11:07:23

Uchwała 185/XL/2013


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok więcej...

2014-01-10 10:11:25

Uchwała 184/XL/2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2014-01-10 10:00:56

Uchwała 183/XL/2013


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 więcej...

2014-01-09 12:25:13

Uchwała 182/XXXiX/2013


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2014-01-09 11:26:34

Uchwała 181/XXXVIII/2013


zmieniającą Uchwałę Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2014-01-02 13:19:48

Uchwała 180/XXXVIII/2013


w sprawie zmiany uchwały 84/XX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. więcej...

2014-01-02 13:17:52

Uchwała 179/XXXVIII/2013


w sprawie wyrażenie zgody na budowę obelisku z płytą pamiątkową w Szczawinie Kościelnym więcej...

2014-01-02 13:11:04

Uchwała 178/XXXVIII/2013


w sprawie sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego osobom fizycznym i prawnym niezabudowanych działek gminnych, położonych w miejscowościach Gołas i Słup więcej...

2014-01-02 13:06:48

Uchwała 177/XXXVII/2013


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego więcej...

2014-01-02 13:01:05

Uchwała 176/XXXVII/2013


zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2014-01-02 12:57:07

Uchwała 175/XXXVII/2013


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2014-01-02 12:38:18

Uchwała 174/XXXVI/2013


zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy na rok 2013 więcej...

2013-10-22 14:49:18

Uchwała 173/XXXV/2013


w sprawie ustalenia wysokosci opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego Szczawinie Kościelnym. więcej...

2013-10-22 14:46:03

Uchwała 172/XXXV/2013


w sprawie określenia zakresu u formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego. więcej...

2013-10-22 14:39:17

Uchwała 171/XXXV/2013


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013. więcej...

2013-10-22 14:20:55

Uchwała 170/XXXV/2013


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym oraz uchylenia uchwały. więcej...

2013-10-22 13:10:11

Uchwała 169/XXXV/2013


w sprawie sprzedaży w formie nieograniczonego przetarfu ustnego osobom fizycznym i prawnym lokalu mieszklanego w PGR Trębkach. więcej...

2013-10-22 12:15:43

Uchwała 168/XXXV/2013


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2013-10-22 12:09:22

Uchwała 167/XXXIV/2013


W sprawie przyjecia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2013roku. więcej...

2013-10-22 09:05:31

Uchwała 166/XXXIV/2013


Zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013. więcej...

2013-10-21 13:24:03

Uchwała 165/XXXIII/2013


W sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w formie nieograniczonego przetargu ustnego. więcej...

2013-10-21 13:06:08

Uchwała 164/XXXIII/2013


W sprawie określenia prZystanków komunikacjyjnych, których właścicielem zarządzającym jest Gmina Szczawin Kościelny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. więcej...

2013-10-21 12:36:15

Uchwała 163/XXXIII/2013


Zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościleny na lata 2013-2020. więcej...

2013-10-21 12:02:49

Uchwała 162/XXXIII/2013


Zmieniającą Uchwałę Budżetową rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013. więcej...

2013-10-21 11:26:33

Uchwała 161/XXXIII/2013


W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-21 10:55:51

Uchwała 160/XXXIII/2013


w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-21 10:38:58

Uchwała 159/XXXIII/2013


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-21 10:34:10

Uchwała 158/XXXIII/2013


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-21 10:21:54

Uchwała 157/XXXIII/2013


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finanoswanie deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-21 10:10:42

Uchwała 156/XXXIII/2013


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie deficytu budzetowego. więcej...

2013-10-21 09:57:01

Uchwała 155/XXXIII/2013


W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanoswego Gminy Szczawin Kościelny wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. więcej...

2013-10-21 09:17:26

Uchwała 154/XXXII/2013


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2013-10-21 08:25:50

Uchwała 153/XXXII/2013


w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gminnych w formie nieograniczonego przetargu ustnego oraz uchylenia uchwały. więcej...

2013-10-18 10:17:22

Uchwała 152/XXXI/2013


W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2013-2023. więcej...

2013-10-18 08:17:25

Uchwała 151/XXXI/2013


W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy szczawin Kościelny w 2013 roku." więcej...

2013-10-17 14:21:53

Uchwała 150/XXXI/2013


zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2013 więcej...

2013-10-17 14:12:38

Uchwała 149/XXXI/2013


w sprawie: zaciągniecia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-17 14:06:18

Uchwała 148/XXXI/2013


W sprawie: zaciągniecia kredytu długotrwałego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. więcej...

2013-10-17 12:35:13

Uchwała 147/XXXI/2013


W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. więcej...

2013-10-17 12:32:15

Uchwała 146/XXXI/2013


W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym. więcej...

2013-10-17 12:29:13

Uchwała 145/XXXI/2013


Zmiana uchwały Nr 26/VII/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. więcej...

2013-10-17 11:22:55

Uchwała 144/XXXI/2013


Zmiana uchwały NR 126/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. więcej...

2013-07-19 15:02:33

Uchwała 143/XXX/ 2013


zmianiająca uchwałę budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2013 więcej...

2013-07-19 14:59:46

Uchwała 142/XXX/ 2013


Zmiana uchwałay nr 171/XXXVIII/2005 więcej...

2013-07-19 14:53:45

Uchwała 141/XXX/ 2013


OKREŚLENIE WYMAGAŃ JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIEBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. więcej...

2013-07-19 14:44:44

Uchwała 140/XXIX/ 2013


Zmiana Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego więcej...

2013-07-19 14:41:25

Uchwała 139/XXIX/ 2013


Skarga P. Karatzyny kozłowskiej zam. Trębki 12/16 na działalnośc Wójta Gminy. więcej...

2013-07-19 14:31:03

Uchwała 138/XXIX/ 2013


Zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinei Kościelnym na rok 2013 więcej...

2013-07-19 13:26:31

Uchwała 137/XXIX/ 2013


Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu kredytów. więcej...

2013-07-19 13:16:28

Uchwała 136/XXIX/ 2013


Zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym więcej...

2013-07-19 13:15:04

Uchwała 135/XXIX/ 2013


Wyrażenie zgody na zbycie w formir bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntów gminnych połozonych we wsi Osowia, Szczawin Borowy Kolonia, Lubieniek więcej...

2013-07-19 12:36:37

Uchwała 134/XXIX/ 2013


Sprzedaż działek gminnych we wsiach: Gorzewo Kolonia, Szczawin Kościelny, Wola Trębska i Trębki PGR więcej...

2013-07-19 10:12:16

Uchwała 133/XXVIII/ 2012


Rozpatrzenie skargi Pani wandy Miazgi więcej...

2013-07-19 10:03:42

Uchwała 132/XXVIII/ 2012


w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2013 więcej...

2013-07-19 09:57:37

Uchwała 131 XXVIII 2012


więcej...

2013-02-11 12:52:36

Uchwała nr 130/XXVIII/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym a rok 2012 więcej...

2013-02-11 12:50:11

Uchwała nr 129/XXVIII/2012


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 12:48:44

Uchwała nr 128/XXVIII/2012


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2013-02-11 12:44:55

Uchwała nr 127/XXVIII/2012


w sprawie obwodów głosowania więcej...

2013-02-11 12:34:30

Uchwała nr 126/XXVIII/2012


W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI NA ROK 2013. więcej...

2013-02-11 12:31:07

Uchwała nr 125/XXVIII/2012


W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2013-2023 więcej...

2013-02-11 11:42:23

Uchwała nr 124/XXVIII/2012


Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2013 więcej...

2013-02-11 11:34:51

Uchwała nr 123/XXVII/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2028. więcej...

2013-02-11 11:28:14

Uchwała nr 122/XXVII/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2013-02-11 11:24:22

Uchwała nr 121/XXVII/2012


w sprawie zmiany Uchwały nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. więcej...

2013-02-11 11:19:42

Uchwała nr 120/XXVII/2012


w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 90/17 o pow. łącznej 3,68 ha - działek komunalnych nr 90/6 o pow. 0.14 ha (po byłej hydroforni) i 90/16 (studnia z nieczynnym ujęciem wody o powierzchni 0.08 ha) położonych we wsi Wola Trębska. więcej...

2013-02-11 11:13:18

Uchwała nr 119/XXVII/2012


w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki komunalnej nr 35/1 o powierzchni: 0.20 ha położonej we wsi Gorzewo Kolonia osobom fizycznym i prawnym w formie nieograniczonego przetargu ustnego. więcej...

2013-02-11 11:09:25

Uchwała nr 118/XXVII/2012


w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminą oczyszczalnie ścieków na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 10:35:01

Uchwała nr 117/XXVII/2012


w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Szczawin Kościelny na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 08:41:30

Uchwała nr 116/XXVII/2012


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 08:39:22

Uchwała nr 115/XXVII/2012


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 08:33:08

Uchwała nr 114/XXVII/2012


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. więcej...

2013-02-11 08:30:09

Uchwała nr 113/XXVII/2012


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2013-02-08 14:42:19

Uchwała nr 112/XXVI/2012


w sprawie wytypowania przedstawiciela Samorządu Gminy Szczawin Kościelny do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie. więcej...

2013-02-08 14:33:25

Uchwała nr 111/XXVI/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2028. więcej...

2013-02-08 14:28:33

Uchwała nr 110/XXVI/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2013-02-08 14:14:41

Uchwała nr 109/XXVI/2012


w sprawie okręgów wyborczych więcej...

2013-02-08 14:13:04

Uchwała nr 108/XXVI/2012


w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym więcej...

2013-02-08 14:02:04

Uchwała nr 107/XXV/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2028. więcej...

2013-02-08 13:57:33

Uchwała nr 106/XXV/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2013-02-08 13:52:48

Uchwała nr 105/XXV/2012


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. więcej...

2013-02-08 13:46:21

Uchwała nr 104/XXV/2012


w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego więcej...

2013-02-08 13:42:11

Uchwała nr 103/XXIV/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029. więcej...

2013-02-08 13:30:56

Uchwała nr 102/XXIV/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2013-02-08 13:26:21

Uchwała nr 101/XXIV/2012


w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. więcej...

2013-02-08 13:24:38

Uchwała nr 100/XXIV/2012


w sprawie przejęcia przez Gminę- Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku więcej...

2013-02-08 13:13:56

Uchwała nr 99/XXIV/2012


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2013-02-08 13:12:54

Uchwała nr 98/XXIV/2012


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2013-02-08 13:10:49

Uchwała nr 97/XXIV/2012


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2013-02-08 13:05:32

Uchwała nr 96/XXIV/2012


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2013-02-08 13:03:30

Uchwała nr 95/XXIII/2012


w sprawie udzielenia pomocy finansowej więcej...

2013-02-08 12:58:46

Uchwała nr 94/XXIII/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029. więcej...

2013-02-08 12:52:57

Uchwała nr 93/XXII/2012


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego więcej...

2013-02-08 12:40:59

Uchwała nr 92/XXII/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2013-02-08 12:37:38

Uchwała nr 91/XXII/2012


w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2012 roku. więcej...

2013-02-08 12:32:08

Uchwała nr 90/XXII/2012


w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczawin Kościelny więcej...

2012-06-26 12:12:09

Uchwała nr 89/XXI/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029. więcej...

2012-06-26 12:08:34

Uchwała nr 88/XXI/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2012-06-26 12:07:02

Uchwała nr 87/XXI/2012


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok więcej...

2012-06-26 12:05:16

Uchwała nr 86/XXI/2012


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok więcej...

2012-06-26 11:15:11

Uchwała nr 85/XX/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2012-06-26 11:12:47

Uchwała nr 84/XX/2012


w sprawie zmiany uchwały Nr 31/VI/99 z 12 marca 1999r. więcej...

2012-06-26 11:10:32

Uchwała nr 83/XX/2012


w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VI/99 z 12 marca 1999r. więcej...

2012-06-26 11:06:56

Uchwała nr 82/XIX/2012


skargi Pani Wandy Miazga więcej...

2012-06-26 09:52:41

Uchwała nr 81/XIX/2012


udzielenia pomocy finansowej. więcej...

2012-06-26 09:47:20

Uchwała nr 80/XIX/2012


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029. więcej...

2012-06-26 09:42:15

Uchwała nr 79/XIX/2012


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2012-06-26 09:38:34

Uchwała nr 78/XIX/2012


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. więcej...

2012-06-26 09:35:33

Uchwała nr 77/XIX/2012


w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015. więcej...

2012-06-26 08:05:53

Uchwała nr 76/XIX/2012


W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2012 roku. więcej...

2012-06-26 08:03:00

Uchwała nr 75/XIX/2012


W sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. więcej...

2012-06-26 08:00:37

Uchwała nr 74/XIX/2012


Przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego więcej...

2012-06-26 07:58:22

Uchwała nr 73/XIX/2012


przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego więcej...

2012-06-26 07:55:46

Uchwała nr 72/XVIII/2012


w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanego specjalnego obszaru ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi na terenie Gminy Szczawin Kościelny. więcej...

2012-06-25 15:27:00

Uchwała nr 71/XVIII/2012


obniżenia ceny sprzedaży zabudowanej działki nr 28, położonej w Gorzewie Kolonii. więcej...

2012-06-25 15:24:46

Uchwała nr 70/XVIII/2012


nieodpłatnego przekazania na rzecz Nadleśnictwa Gostynin posiadania samoistnego działki nr 20 o powierzchni : 0,16 ha /droga wewnętrzna/, położonej we wsi Mościska, gm. Szczawin Kościelny. więcej...

2012-06-25 15:19:46

Uchwała nr 69/XVII/2012


zmieniająca Ustawę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2012 więcej...

2012-06-25 15:18:00

Uchwała nr 68/XVII/2012


zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów więcej...

2012-06-25 14:12:27

Uchwała nr 67/XVI/2011


przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na I półrocze 2012 roku. więcej...

2012-06-25 13:58:30

Uchwała nr 66/XVI/2011


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2017. więcej...

2012-06-25 13:32:28

Uchwała nr 65/XVI/2011


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym rok 2011 więcej...

2012-06-25 13:29:34

Uchwała nr 64/XVI/2011


W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012. więcej...

2012-06-25 13:25:33

Uchwała nr 63/XVI/2011


W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029 więcej...

2012-06-25 11:45:38

Uchwała nr 62/XVI/2011


Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2012 więcej...

2012-06-25 11:40:06

Uchwała nr 61/XV/2011


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym rok 2011 więcej...

2012-06-25 10:38:37

Uchwała nr 60/XV/2011


określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. więcej...

2012-06-25 10:37:06

Uchwała nr 59/XV/2011


wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2012 rok. więcej...

2012-06-25 10:33:45

Uchwała nr 58/XV/2011


określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok. więcej...

2012-06-25 10:32:20

Uchwała nr 57/XV/2011


opłaty od posiadania psów w 2012 roku. więcej...

2012-06-25 10:31:05

Uchwała nr 56/XV/2011


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok. więcej...

2012-06-25 10:28:19

Uchwała nr 55/XV/2011


zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok. więcej...

2012-06-25 10:24:19

Uchwała nr 54/XV/2011


określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. więcej...

2012-06-25 10:13:17

Uchwałą nr 53/XV/2011


obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2012-04-23 13:17:31

Uchwała 52/XIV/2011 z dn 26.10.2011r.


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2017. więcej...

2012-04-23 12:55:19

Uchwała 51/XIII/2011 z dn 26.09.2011r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011. więcej...

2012-04-23 11:44:06

Uchwała 49/XIII/2011 z dn 26.09.2011r.


w sprawie: sprzedaży zabudowanej działki komunalnej nr 28 o powierzchni: 0,72 ha /obiekty po byłej szkole/. położonej we wsi Gorzewo Kolonia osobom fizycznym i prawnym w formie nieograniczonego przetargu ustnego. więcej...

2012-04-23 11:33:26

Uchwała 50/XIII/2011 z dn 26.09.2011


w sprawie: zastosowania 90% bonifikaty od przekształcenia prawa użytkownika wieczystego działki komunalnej nr 241 o powierzchni 0.05 ha, położonej we wsi Suserz i nr 152/4 o pow. 0.1183 ha, położonej we wsi Szczawin Kościelny w prawo własności. więcej...

2012-04-23 11:10:22

Uchwała 48/XIII/2011 z dn 26.09.2011r.


zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019. więcej...

2012-04-19 13:26:59

Uchwała 47/XIII/2011 z dn 26.08.2011r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011. więcej...

2012-04-19 12:21:55

Uchwała 46/XII/2011 z dn 26.08.2011


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019. więcej...

2012-04-19 10:44:00

Uchwała 45/XII/2011 z dn 26.08.2011.


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011. więcej...

2012-04-19 10:14:48

Uchwała 44/XI/2011 z dn 29.07.2011r.


zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011. więcej...

2012-04-18 14:39:03

Uchwała 43/XI/2011 z dn 29.07.2011r.


w sprawie likwidacji rachunków bankowych Rad Sołeckich, Komitetów Rodzicielskich Szkół Podstawowych, Szkolnych Kas Oszczędnościowych oraz Spółdzielni Uczniowskiej. więcej...

2012-04-18 14:26:06

Uchwała 42/XI/2011 z dn 29.06.2011r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym. więcej...

2012-04-18 14:18:39

Uchwała 41/X/2011 z dn 29.06.2011r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicą. więcej...

2012-04-18 14:07:37

Uchwała 40/X/2011 z dn 29.06.2011r.


zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019. więcej...

2012-04-16 13:03:16

Uchwała 39/X/2011 z dn 29.06.2011r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011 więcej...

2012-04-16 08:53:14

Uchwała 38/X/2011 z dn 29.06.2011r.


w sprawie powołania skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu. więcej...

2012-04-16 08:39:50

Uchwała 37/X/2011 z dn 29.06.2011r.


w sprawie odwołania skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu. więcej...

2012-04-16 08:32:58

Uchwała 36/X/2011 z dn 29.06.2011r.


w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na II półrocze 2011 roku. więcej...

2012-04-03 12:59:14

Uchwała 35/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010rok. więcej...

2012-04-03 12:57:18

Uchwała 34/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta gminy Szczawin Kościelny Pana Jerzego Sochackiego. więcej...

2012-04-03 12:50:15

Uchwała 33/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


zmieniająca uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2011 więcej...

2012-04-03 12:47:27

Uchwała 32/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym. więcej...

2012-04-03 12:44:15

Uchwała 31/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2011 roku. więcej...

2012-04-03 12:38:21

Uchwała 30/IX/2011 z dn 25.05.2011r.


w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010r. więcej...

2012-04-03 12:15:55

Uchwała 29/VII/2011 z dn 23.03.2011r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym więcej...

2012-04-03 12:06:53

Uchwała 28/VII/2011 z dn 29.04.2011r.


w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność gminy zabudowanej działki nr 92/7 o powierzchni 0,10 ha położonej w Szczawinie Kościelnym będącej aktualnie w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu (po Posterunku Policji w Szczawinie Kościelnym) dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi Księgę wieczystą nr 14917. więcej...

2012-04-03 11:51:05

Uchwała 27/VIII/2011 z dn 29.04.2011r.


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, ustalenia zryczałtowanej diety za udział w Sesjach rady gminy oraz ustalenia miesięcznego stałego dodatku dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej-sołtysów. więcej...

2012-04-03 11:49:07

Uchwała 26/VII/2011 z dn 29.04.2011r.


w sprawie: ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym. więcej...

2012-04-03 11:23:43

Uchwała 25/VI/2011 z dn 23.03.2011r.


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. więcej...

2012-04-03 11:20:07

Uchwała 24/VI/2011 z dn 23.03.2011r.


w sprawie: zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku wielorodzinnym ul. Słoneczna 2 w Szczawinie Kościelnym oraz wykreślenia zapisów w Załączniku Nr1 do Uchwały nr 188/XL/2002 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.05.2002r. więcej...

2012-04-03 10:57:02

Uchwała 23/VI/2011 z dn 23.03.2011r.


w sprawie odstąpienia od sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa naturalnego usytuowanych i planowanych do usytuowania na działce 30 we wsi Helenów Trębski, gm. Szczawin Kościelny więcej...

2012-03-27 12:22:11

Uchwała 22/V/2011 z dn 23.03.2011 r.


zmieniająca uchwałę Budżetową Rady gminy w Szczawinei Kościelnym więcej...

2012-03-27 12:15:20

Uchwała 21/V/2011 z dn 23.03.2011 r.


wyrażenie woli w zakresie udostępnienia sali ogólnorozowjowej więcej...

2012-03-27 12:13:46

Uchwała 20/V/2011 z dn 23.03.2011 r.


określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczawin Kościelny więcej...

2012-03-27 12:11:41

Uchwała 19/V/2011 z dn 23.03.2011 r.


wyłapywanie zwierząt na terenie gminy Szczawin Kościelny i dalsze z nim postępowanie więcej...

2012-03-27 12:09:48

Uchwała 18/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


udzielenia pomocy finansowej więcej...

2012-03-27 12:08:27

Uchwała 17/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


plan pracy Rady gminy na I półrocze 2011 r więcej...

2012-03-27 12:04:29

Uchwała 16/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


wyrażenie opinii w przedmiocie proponowanego specjalnego obszaru ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi na terenie Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2012-03-27 11:53:51

Uchwała 15/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


uchwala zmieniająca uchwałę 144/XXXVII/2009 w sprawie określenia wzorów inf o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. więcej...

2012-03-27 11:48:12

Uchwała 14/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


W sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019 więcej...

2012-03-27 11:36:12

Uchwała 13/IV/2011 z dn 28.01.2011 r.


Uchwala Budżetowa Gminy na 2011 rok więcej...

2012-03-21 11:37:24

Uchwała 12/III/2010 z dn 30.12.2010 r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na 2010 r. więcej...

2012-03-21 11:35:57

Uchwała 11/III/2010 z dn 30.12.2010 r.


zmieniająca Uchwałę 197/LII/2010 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. więcej...

2012-03-20 15:13:37

Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.


wybór przedstawiciela do Rady Społecznej SPZZOZ w Gostyninie więcej...

2012-03-20 15:06:22

Uchwała 9/III/2010 z dn 30.12.2010 r.


uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 rok. więcej...

2012-03-20 14:52:11

Uchwała 8/III/2010 z dn 30.12.2010 r.


zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Trębki więcej...

2012-03-20 14:48:01

Uchwała 7/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym więcej...

2012-03-20 14:46:30

Uchwała 6/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym więcej...

2012-03-20 14:44:06

Uchwała 5/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


Powołanie rodzajów i składu liczbowego komisji Rady Gminy więcej...

2012-03-20 14:39:18

Uchwała 4/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


zmiany w Statucie Gminy więcej...

2012-03-20 14:38:09

Uchwała3/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy więcej...

2012-03-20 14:37:03

Uchwała 2/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


wybór Przewodniczącego Rady Gminy więcej...

2012-03-20 14:35:12

Uchwała 1/I 2010 z dn 02.12.2010 r.


Przyjęcie Regulaminu głosowania- wyboru na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy więcej...